Zestawienie obciążeń jest jednym z podstawowych etapów poprzedzających analizę konstrukcji. Ukształtowaną konstrukcję przedstawia się za pomocą schematów statycznych. Temat mechaniki budowli jest poruszony pod tym linkiem.
W przykładzie poniżej wykonano obliczenia dla budynku jednorodzinnego, o dachu dwuspadowym. W obliczeniach wykorzystałem  europejskie normy, które zastąpiły polskie. Wprowadzono je w celu podniesienia bezpieczeństwa i dostosowania wymogów budynków do wymogów europejskich.

Dane budynku 

 • Lokalizacja: Opole
 • Nachylenie połaci: α = 42o
 • Wysokość w kalenicy: z = 7,56 m
 • Szerokość budynku: 10,16 m
 • Liczba kondygnacji: 2

 

 

Obciążenie śniegiem

 • Lokalizacja: Opole              Strefa II

Obciążenie charakterystyczne odniesione do rzutu dachu na powierzchnie poziomą wylicza się według wzoru:

S=μ{ C }_{ e }{ C }_{ t }{ S }_{ k }

gdzie:

μ – Współczynnik kształtu dachu

    
Kąt spadku dachu0 ≤ α ≤ 3030 ≤ α ≤ 60α ≥ 60
μ10.80.8(60-α)/300,0
μ10.8 + 0.8 α/301.6-

Współczynnik kształtu dachu - dachy jednopołaciowe (PN - EN 1991-1-3 [Tablica 5.2.])

μ – Współczynnik kształtu dachu (rys.1)

Współczynnik kształtu dachu - dachy jednopołaciowe (rys.2)

Współczynnik kształtu dachu - dachy dwupołaciowe (rys.3)


 μ_{ 1 } = 0.8\cdot \frac { 60-42 }{ 30 } =0,48

 μ_{ 2} = 1,6 - sytuacja wyjątkowa która nie będzie rozpatrywana


{ C}_{ e} - współczynnik ekspozycji

- 0,8 - teren wystawiony na działanie wiatru – płaski obszar bez przeszkód, otwarty ze wszystkich stron, bez osłon lub z niewielkimi osłonami uformowanymi przez teren, wyższe budowle lub drzewa

- 1 ,0 – teren normalny – obszar, na którym ( powodu ukształtowania terenu) nie występuje znaczne przenoszenie śniegu przez wiatr na budowle

- 1,2 – teren osłonięty – obszar, na którym budowla jest znacznie niższa niż otaczający teren , albo otoczona wysokimi drzewami lub wyższymi budynkami

wybierając współczynnik ekspozycji należy rozważyć przyszłe zmiany otoczenia budowli


{ C}_{ e} = 1,0


{ C}_{ t}  – współczynnik termiczny, dla dachów ocieplonych, dla których u >1 W/m2K -{ C}_{ t}  =1,0

{ S }_{ k } – wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem

Wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu w Polsce (PN - EN 1991-1-3 [Tablica NB.1])

Mapa Polski - strefy obciążenia śniegiem (rys.4)


{ S}_{ k} = 0,9

Obciążenie charakterystyczne dla rozpatrywanego dachu wynosi :

S=μ{ C }_{ e }{ C }_{ t }{ S }_{ k }

S=0,48\cdot 1\cdot 1\cdot 0.9=0.432kN/{ m }^{ 2 }\quad

W naszym  przypadku należy rozpatrzyć 3 przypadki dla dachów dwupołaciowych zgodnie z rysunkiem 3

(i) równomierne obciążenie śniegiem

{ S}_{ 1} = 0.432kN/{ m }^{ 2 }\quad

(ii) nierównomierne obciążenie śniegiem

{ S}_{ 1} = 0.432kN/{ m }^{ 2 }\quad

{ S}_{ 2}= 0.5\cdot 0.432kN/{ m }^{ 2 }=0.216  kN/{ m }^{ 2 }\quad

(iii) nierównomierne obciążenie śniegiem - lustrzane odbicie

{ S}_{ 1}= 0.5\cdot 0.432kN/{ m }^{ 2 }=0.216  kN/{ m }^{ 2 }\quad

{ S}_{ 2} = 0.432kN/{ m }^{ 2 }\quad


Obciążenie wiatrem według (PN - EN 1991-1-4)

 • Lokalizacja: Opole               Strefa I

 

 

Mapa Polski - strefy obciążenia wiatrem (rys.5)

Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie przegród oblicza się ze wzorów 5.1 i 5.2 normy PN - EN 1991-1-4

 • obciążenie powierzchni zewnętrznych

{ w }_{ e }={ q }_{ p }({ z }_{ e })\cdot { c }_{ pe }

 • obciążenie powierzchni wewnętrznych

{ w }_{ i }={ q }_{ p }({ z }_{ i })\cdot { c }_{ pi }

 • bazowa prędkość wiatru  (wzór 4.1 PN - EN 1991-1-4)

v_{ b }={ c }_{ dir }\cdot { c }_{ season }{ \cdot v }_{ b,0 }

Wartości podstawowe bazowej prędkości wiatru i ciśnienia prędkości wiatru (PN-EN 1991-1-4 [Tablica NB.1.])

{v}_{b,0 } - wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru

{v}_{b,0 } = 22m/s

A - wysokość nad poziomem morza  (Opole 176 m n.p.m.)

{ c }_{ dir } - współczynnik kierunkowy  (Wartości współczynnika kierunkowego dla różnych kierunków wiatru mogą się znajdować w załączniku krajowym. Wartością zalecaną jest 1,0)

Współczynnik kierunkowy { c }_{ dir } (PN-EN 1991-1-4 [Tablica NB.2.])

{ c }_{ season } - współczynnik sezonowy  (Wartości współczynnika mogą się znajdować w załączniku krajowym. Wartością zalecaną jest 1,0)


v_{ b }=1\cdot 1\cdot 22=22\quad m/s


Kategorie i parametry terenu   { c }_{ dir } (PN-EN 1991-1-4 [Tablica 4.1])

 • intensywność turbulencji (wzór 4.7 PN - EN 1991-1-4)

{ l }_{ v }\left( z \right) =\frac { { k }_{ l } }{ { c }_{ 0 }\left( z \right) \cdot ln\left( \frac { z }{ { z }_{ 0 } }\right)} =\frac { 1 }{ 1\cdot ln\left( \frac { 7,56 }{ 0,3 }\right)} =0,310

{k}_{l} - współczynnik turbulencji.Wartość może być podana w Załączniku krajowym.Zalecana wartość 1,0

{c}_{0} - współczynnik rzeźby terenu, przyjmowany jako 1,0

 • współczynnik terenu  (wzór 4.5 PN - EN 1991-1-4)

k_{ r }=0,19\cdot { \left( { z }_{ 0 }/{ z }_{ 0|| }\right)}^{2}=0,19\cdot { \left( 0,3/0,05 \right)}^{0,07}=0.215

{ z}_{ 0} - parametr chropowatości zależny od kategorii terenu  (kat. ter - III→{ z}_{ 0} =0,3)

{ z}_{0|| }  = 0,05 m – parametr chropowatości terenu podstawowego kategorii II

 • współczynnik chropowatości dla { z }_{ min }\le z\le { z }_{ max }  (wzór 4.4 PN - EN 1991-1-4)

{ c }_{ r }\left( z\right) ={ k }_{ r }{ ln\left( \frac { z }{ { z }_{ 0 } }\right) = }0,215\cdot ln\left( \frac { 7,56 }{ 0,3 }\right) =0,694

z - wysokość odniesienia(dla dachu dwuspadowego wysokość kalenicy)

{ z}_{ 0} - parametr chropowatości zależny od kategorii terenu

 • średnia prędkość wiatru (wzór 4.3 PN - EN 1991-1-4)

{ v }_{ m }\left( z \right) ={ c }_{ r }\left( z \right) \cdot { c }_{ 0 }\left( z \right) \cdot { v }_{ b }=0,694\cdot 1\cdot 22=15,268m/s

 • szczytowe ciśnienie prędkości wiatru (wzór 4.8 PN - EN 1991-1-4)

{ q }_{ p }\left( z \right) =\left( 1+7\cdot { l }_{ v }\cdot \left( z \right)\right) \cdot \frac { 1 }{ 2 } \cdot p\cdot { v }_{ m }^{ 2 }\cdot \left( z \right) =\left( 1+7\cdot 0,310 \right) \cdot \frac { 1 }{ 2 } \cdot { 1,25\cdot 15.268 }^{ 2 }=461,852N/{ m }^{ 2 }

p - gęstość powietrza  1,25kg/{ m }^{ 2 }


OBLICZENIA WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA KRAJOWEGO


Współczynnik chropowatości i ekspozycji  (PN-EN 1991-1-4 [Tablica NB.3.])

 • współczynnik ekspozycji dla kategorii terenu III

c_{ e }\left(z\right) =1,89{ \left(\frac {z}{10}\right)}^{0,26 }=1,89{ \left( \frac { 7,56 }{ 10 }\right)}^{0,26}=1,757

 • bazowe ciśnienie prędkości wiatru

{ q }_{ b }=0,5pv_{ b }^{ 2 }=0,5\cdot 1,25\cdot { 22 }^{ 2 }=302,5N/{ m }^{ 2 }

 • szczytowe ciśnienie prędkości wiatru

{ q }_{ p }\left( z \right) ={ q }_{ b }\cdot { c }_{ e }\left( z \right) =302,5\cdot 1,757=531,5N/{ m }^{ 2 }


SCHEMAT WYZNACZANIA SZCZYTOWEJ WARTOŚCI CIŚNIENIA PRĘDKOŚCI


Schemat wyznaczania szczytowej wartości ciśnienia wiatru (rys.6)

Wartość szczytowego ciśnienia prędkości można obliczyć dwiema metodami normowymi. Po prawej stronie przedstawiona jest metoda zalecana przez załącznik krajowy do normy.


WSPÓŁCZYNNIKI CIŚNIENIA DLA DACHÓW DWUSPADOWYCH


Dach dwuspadowy należy podzielić na pola, uwzględniając okapy. Wysokość odniesienia{ z}_{ e} należy przyjmować równą wysokości domu w kalenicy. Dla dachów o kącie nachylenia połaci dachowej +{ 5 }^{ o }-{ 5 }^{ o } należy przyjmować współczynniki jak dla dachów płaskich.  Przy kierunku wiatru \theta ={ 0 }^{ o } w zakresie kątów spadku dachu między { 5 }^{ o }{ 45 }^{ o }, ciśnienie na połaci nawietrznej zmienia się gwałtownie między wartościami dodatnimi a ujemnymi. Nie dopuszcza się przyjmowanie współczynników dodatnich i ujemnych na tej samej połaci. Dla pośrednich kątów nachylenia można stosować interpolację liniową między wartościami tego samego znaku. Dla kąta nachylenia połaci dachu powyżej { 15 }^{ o } należy rozważyć 4 przypadki zgodnie z tabelą

Schemat wyznaczania szczytowej wartości ciśnienia wiatru (rys.6)

Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych (PN-EN 1991-1-4 [Tablica 7.4a])

współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych (PN-EN 1991-1-4 [Tablica 7.4b])

Przypadki obciążenia wiatrem dachu dwuspadowego o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej{ 15 }^{ o }(rys.7)

     
GHJI
Ssanie-0,16 | -0,3-0,04-0,34-0,24
Parcie0,70,5600

Współczynniki ciśnienia zewnętrznego po interpolacji

     
G [kN] H [kN] J [kN] I [kN]
Ssanie0,5315* (-0.16) = -0,085
0,5315* (-0.3) = -0,1595
-0,02126-0,18071-0,12756
Parcie0,3720,297600

Wartości ciśnienia zewnętrznego dla wybranego modelu

 1. Bartek on 8 czerwca 2017 at 00:35 powiedziany:

  Czy w bazowym ciśnieniu prędkości wiatru wartość 20,363 jest prawidłowa? Nie powinno być czasem 22? Pozdrawiam.

 2. tolo on 3 listopada 2017 at 13:13 powiedziany:

  Czy zebranie obciazen w pracy inz w ten sposob bedzie poprawne?

 3. julian lipinski on 28 grudnia 2017 at 08:43 powiedziany:

  1. Proszę o orientacyjne podanie max. obciążeniem śniegiem i wiatrem hali magazynowej / namiot/ wykonanej w konstrukcji aluminiowej, ściany i dach z plandeki.Strefa 3 obciążeniem śniegiem, strefa 1 obciążenie wiatrem
  - wymiary hali 20 x 30 m.
  - wysokość hali: ściana boczna - 4 m. w kalenicy - 7.4 m.
  - dach dwuspadowy, o spadku- 18%,
  - rozstaw słupów - 5 m.
  - stężenia z lin fi 8 mm w przęsłach skrajnych ścian wzdłużnych hali, oraz na połaci dachowej w skrajnych polach.
  - mocowanie słupów do podłoża za pomocą 4-ech szpilek fi 22 mm.
  i długości 80 cm.

  Podpis *
  julian lipinski

  Email *
  julianlipinski1@gmail.com

  Witryna internetowa

  Opublikuj komentarz

 4. aaaaa1999 on 3 stycznia 2018 at 14:50 powiedziany:

  skąd się bierze wartość "ln" ? doszedłem, ze jest to wartosc ok. 0,128, natomiast w Eurocodzie nie moge znalezc jej oznaczenia, i nie wiem skąd ją wziac.
  Pozdrawiam, dziekuje

 5. Pingback: Podstawowe informacje o obciążeniach. – PO PROSTU BUDOWNICTWO

 6. Loan on 12 marca 2018 at 04:03 powiedziany:

  installment loans payday loans hamilton mobile loans installment loans

 7. Loan on 12 marca 2018 at 08:13 powiedziany:

  need money fast need money fast need a loan with bad credit credit check payday

 8. free live girl webcam cam girl chaterbate sex cam girl cam

 9. liberty car insurance compare car insurance compare car insurance compare auto insurance

 10. best car insurance companies 2017 automobile insurance cheap car insurance texas auto insurance

 11. poor credit loans guaranteed approval same day guaranteed payday loan loans guaranteed approval

 12. payday loans las vegas payday lender payday lending money lenders

 13. pay loans personal loans secured quick loans quick loans bad credit loans guaranteed approval emergency loans no credit check loans for students with no credit loans online payday loans loans payday no fax payday loans no fax payday loans check loans quick loans quick loans quick loans for bad credit no fax payday loans online loans online loans personal loans online installment loans guaranteed installment loans guaranteed installment loans guaranteed installment loans personal loans next day payday loan personal loans personal loans loan cash now no fax installment loans loans online loans online loans online personal loans online loans online direct quick loans online payday loans in kansas city mo instant payday loan payday loan payday loan

 14. payday loan payday loan a payday loan payday loan bad credit lenders loans online america payday loan small loans online cash advance loan same day payday loans online cash advance online cash advance online loans no credit check loans online loans online how to get a loan with no credit payday loans without a checking account loans online where to get a loan with bad credit short term loan installment loans guaranteed installment loans online installment loans emergency payday loan quick payday loans quick loans quick loans online quick loans online online loans american cash advance loan zoom cash loans online online loans unsecured personal loans for bad credit faxless payday loans online loans

 15. installment loans no credit installment loans installment loans installment loans

 16. payday loans no fax loans payday payday loans payday loans payday loans payday loans payday loans loans payday installment loans installment loans guaranteed high risk loans installment loans paycheck loan instant loans online quick cash loans quick cash loans payday advance loan hard money lenders online payday loan direct payday loan loans online fast onlineloans online payday loans best online loans payday loans arizona payday loan online no fax personal loan calculator payment online loans apply for a payday loan online a payday loan payday loan payday loan loan up installment loans for bad credit installment loans online installment loans loan advance no credit check loans with monthly payments quick loans online cash advance

 17. The ED as a result of that surgery might be either temporary or permanent. Once you discover the top natural remedies, you'll be able to again have full control of your sexual pleasures.
  https://www.cialissansordonnancefr24.com/ou-acheter-du-cialis-sans-ordonnance/

 18. fast cash payday loan loan payday payday loans loan payday

 19. loans online emergency cash assistance loans online guaranteed personal loans loans payday tennessee quick cash payday loans no credit payday loans no credit advance payday loan payday loan direct lenders a payday loan

 20. installment loans guaranteed installment loans installment loans installment loans no credit check

 21. guaranteed loan guaranteed payday loans loans guaranteed approval payday loans nj

 22. free web cam chatrooms free adult webcam chat rooms freewebcams

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

7 + 3 =

Post Navigation